Bugün: 05.08.2015 ÇARŞAMBA  Saat: 02:55  
AVRUPA İÇİN GELECEK ATÖLYELERİ

GELECEK ATÖLYELERİ

GİRİŞ

Çalışma Raporu Sayfa 1 /7
GELECEK ATÖLYESİ"DEMİRCİ'DE MEYVECİLİK VE HAYVANCILIK"
18 Ocak 2007, Demirci / Manisa
ÇALIŞMA RAPORU
Demirci Halk Eğitim Müdürlüğü ve 6 AB üyesi ülkeden benzer kuruluşların ortak
yürüttüğü Grundwig Öğrenme Ortaklıkları projesi kapsamındauygulanan bu
çalışma ile Demirci halkının sorunlarından biri üzerine yoğunlaşılmış, pratik ve
uygulanabilir sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır.
Çalışma kendi mutlak amacınınyanı sıra Demirci halkından bireylere yaygın eğitim
metotları aracılığı ile konuşup tartışmayı; sorunlarının çözümlerinin en iyi ve en
doğru olarak kendileri tarafından çözülebileceğini göstermeye çalışmış ve
yürütülmekte olan projeyi tanıtmayı amaçlamıştır.
AMAÇ VE HEDEFLER:
Amaç: Gelecek Atölyeleri metodu aracılığı ile Demirci'de Meyvecilik ve
Hayvancılıkta karşılaşılan sorunlara karşı bizzat bu işi yapanlar tarafından
uygulanabilir fikirler yaratmak, bu yolla bu insanların yaşam kalitesini artırmak
amaçlanmıştır.
Hedefler:
Demirci'de meyvecilik ve hayvancılıkla uğraşan insanlar için:
karşılaşılan sorunlara karşı uygulanabilir çözümler geliştirmek
sorunların ancak kendi girişimleri ile en doğru şekilde
çözülebi leceğini göstermek
sorun çözümü için gelecek atölyesi yöntemini tanıtmak ve
uygulamak
Sonuç olarak; üzerinde uzlaşılan çözümler üretmek.
PROGRAM:
10:00 Açılış - Tanışma - Amaçlar
10:15 Gelecek Atölyesi Nedir? Bugün Neler Yapacağız?
10:30 KRİTİK AŞAMASI
11:15 Çay Arası
11:30 İDEALLEŞTİRME AŞAMASI
http://www.demircihem.com/hem ~roje/raportr.asp 20.08.2007

Çalışma Raporu Sayfa 2 / 7
13:00 Öğle Yemeği
14:00 UYGULAMA AŞAMASI
15:30 Sunumlar - Tartışma
15:50 Değerlendirme
16:00 Kapanış
Giriş:
Programın başında Demirci Halk Eğitim Müdürü Sayın Ahmet Aysan'ın yaptığı
kısa konuşma ile çalışmaya başlanmıştır.
Bu konuşmanın devamında kolaylaştırıcı Ali Gülüm, programın üzerinden gitmiş,
Gelecek Atölyelerini tanıtmış ve aşamaları hakkında bilgi vermiştir.
Katılımcılara Gelecek Atölyelerini kısaca tanıtan Türkçe doküman dağıtılmıştır
ve bu yöntemlere başarıya ulaşan projelerden örnekler verilmiştir.
Grubun motive edilmesi, aynı zamanda olası gruplaşmaları engellemek ıçın
tanışma bölümünde küçük bir buz kırıcı aktivite ile katılımcıların yer
değiştirmesi sağlanmış, daha sıcak bir ortam yaratılmıştır.
KRİTİK AŞAMASI:
Bu aşamada yapılacakların detaylı izahından sonra tüm katılımcılardan
meyvecilik ve hayvancılık konularında yaşadıkları sorunları A4 kağıtlara
yazmaları, arkasından bunları diğer katılımcılarla paylaşmaları istenmiştir.
Derlenen sorunlar panolara asılmış, ortaya çıkan sorunların belli gruplarda
yoğunlaştığı görülmüştür. Oluşan gruplar ve bu gruplar içinde dile getirilen
sorunlardan bazıları şu şekildedir:
Teknik Bilgi Eksikliği:
• Küçük işletmelerin modernizasyonu sağlanamıyor
• Toprak analizi yapılamıyor
• Bilinçli üretim yapılamıyor
Kalitenin Geliştirilememesi:
• Yemde kalite ve standart sağlanamıyor
• Kalitesiz süt üretiliyor
• Eğitim ve uygulama eksik
http://www.demircihem.com/hem ~roje/raportr.asp 20.08.2007

Çalışma Raporu Sayfa 3/7
Girdi Maliyetlerinin Yüksekliği:
• Maliyet karı geçiyor
• Yemfiyatları yüksek
• Gübre fiyatları yüksek
Pazarlama:
• Ulaşımsorunu var
• Ürünler markalaşamıyor
• Alternatif ürün geliştirilemiyor
• Pazarlamadaalternatifler az
İDEALLEŞTİRME AŞAMASI:
Bu aşamanın başlangıcında ilk bölümde ortaya konulan sorunlar etrafında
konuşulmuşve fikir birliği ile yukarıda örnek verilen başlıklar altında 4 çalışma
grubu kurulmuştur.
İlk olarak bu gruplardan birinci bölümdeortaya koydukları sorunları pozitif bir
halde yeniden ifade ederek bir amaçhaline getirmeleri istenmiştir.
Bunun ardından gruplardan beyin fırtınası yaparak bu amaçlar etrafında
fikirler geliştirmeleri, ütopyalar yaratmaları istenmiştir.
Aşamanınsonundaortaya çıkan yaratıcı ütopyalardan bazıları şu şekildedir:
• Demirei'de küçük bir havaalanıinşa edilmesi
• Çiftliklerin AB standartlarına yükseltilmesi
• Meyve sağlık ocakları kurulması
• Tarım ilaçlamalarınınazalmasıve ortadan kalkması
• Meyve tadında süt üretilmesi
• Modernleştirilmiş ahırlar yapılması
• Yetiştiricilerin eğitilmesi
• Mavi süt üretilmesi
• Yöreye uygunotların ekilmesi, maliyetlerin düşürülmesi
• Lokal üretim çiftliklerinin kurulması
• Tarım TV kurulması
• Miras yoluyla toprağın çok küçük parçalara ayrılmasının
engellenmesi
• İhracatın doğrudanyapılması
• Alternatif ürün olarak Bademve Zeytin üretilmesi
• Kiraz hasat dönemindeuluslar arası festival yapılması
• İnternette site kurulması
http://www.demircihem.com/hem ~roj e/raportr.asp 20.08.2007

Çalışma Raporu Sayfa 4/7
UYGULAMA AŞAMASI
İki bölümde uygulananbu aşamanınilk bölümünde, katılımcılardan ürettikleri
ütopyaları eleştirmeleri, belli kriterler çerçevesinde (uygulanabilirlik, zaman,
maliyet, pratiklik vs.) elemeleri istenmiştir. Ardından uygulanabilir buldukları
fikirleri geliştirerek taslak bir proje formatına getirmeleri istenmiştir.
Bu aşamanınsonucunda,gruplar bir veya iki proje fikri ile ortaya çıkmışlar ve
bunu diğer katılımcılarla paylaşmışlardır. Ortaya çıkan projelerden biri şu
şekildedir:
TohumlukTemin Projesi
• Hedef: Ucuz, kaliteli, ihtiyacı karşılayacak kadar tohum temin edilmesi
• Fizibilite - Çiftçilerin katkısıyla yapılabilir.
• Hedef gruplar - Hayvan yetiştiricileri.
• Zaman - Ocak / Haziran ayları arasında
• Ölçülebilir sonuçlar - Ucuz ve kaliteli yem üretimi
• Metodoloji - Tohumluk getirilip bunun üretilmesi ve slaj yapılması.
• Değerlendirme mekanizması - Hayvanlardaki süt verimi ve kilo artışı ile
değerlendirilmesi.
• Bütçe - 550 - 600.000 YTL
• Fonlar - % 20 çiftçiler, % 80 devlet ve diğer fonlarla karşılanması
Bu bölümünsonundakatılımcılara, tarım ve hayvancılıkkonusundafonları takip
edebilecekleri web sayfalarının adresleri dağıtılmış ve proje geliştirme
konusundaulaşılabilir kaynaklar gösterilmiştir.
Değerlendirme:
Çalışmanın sonunda, katılımcılardan dört kriter çerçevesinde hazırlanan
tabloda değerlendirmelerini işaretlemeleri istenmiştir. Ortaya şöyle bir tablo
çıkmıştır:
Bunu takiben, söz almak isteyen katılımcılar uygulanan çalışma ve yöntem
hakkındagörüş ifade etmişlerdir.
Katılımcıların birbirine teşekkür etmesi ile çalışmasonaermiştir.
NOTLAR:
• Çalışma konusunun belirlenmesi amacıyla 3 gun boyunca Demirei
halkından pek çok insana "Sizce Demireinin En Acil 5 Sorunu Nedir?"
sorusu yöneltilmiş, alınan cevapların yoğunluğu sonucunda Demireide
Meyvecilik ve Hayvancılıkseçilmiştir.
• Demirci Kaymakamı ve Demirci Belediye Başkanı çalışmanın belli
aşamalarınakonukolarak katılmışlardır.
http://www.demircihem.com/hemyrojelraportr.asp 20.08.2007

Çalışma Raporu Sayfa 5/7
• Demirci İlçe Tarım Müdürü çalışmanın son bölümüne katılmış, Tarım
Bakanlığının çiftçilere sağladığı fonlar hakkında bilgi vermiştir.
• Çalışmanın belirli aşamalarında katılımcılara metot, kurallar ve
kaynaklar ile ilgili olarak çevrilen, derlenen ekteki dokümanlar
dağıtılmıştı r:
EK: Sağlanan dokümanlar
Gelecek Atölyeleri
Giriş
Gelecek Atölyeleri, bir vizyon yaratmak ve bu vizyonun başarılı olabilmesi için gerektiğince
sürdürülebilmesini sağlamak amaçlı bir metottur. "İnsanlara alternatif hayat tarzları ve yaşam
standartları sağlamaya yardımcı olmak üzere geliştirilmiştir."W İlk başta bu metodun
yaratıcısı Robert Jungk (1913 - 1994)111 sosyalolarak dezavantajlı grupların karar verme
süreçlerinde söz söyleyebilmesini amaçlamıştır. 70'li yıllar boyunca Jungk sosyal fantezilere
esin kaynağı olmayı amaçladı.
Şu anda, Gelecek Atölyeleri fikri, çok daha geniş bir alana yayılmış durumdadır. Bu konular,
dar alanlı toplumsal gelişmelerden geniş ölçekli istişarelere kadar yayılmaktadır. Esas olarak,
başarılabilir ütopyalara ulaşmak için gelenekçi olmayan düşünmeyi besleyen bir yöntemdir.
Gelecek Atölyesinin 3 aşaması bulunur[3]:
• Kritik Aşaması: Spesifik konu ve problemleri şekillendir, ortaya koy!
• Fantezi Aşaması: Yaratıcı ol ve Eğlen! Bir ütopya yarat, geleceğe dair bir resim
oluştur.
• Uygulama Aşaması: Ortaya koyduğun fikirleri değerlendir, pratik hale getir! Bu
aşamada, bir çözüm bulunduğu takdirde bir aktivite planı taslak halde oluşturulur, grup
sürekli atölyeler denilen toplantılar aracılığı ile bulunan çözüm yolundaki gelişmeleri
izler.
Günümüzde, Gelecek Atölyeleri aktif vatandaşlık anlayışını geliştirmekten ziyade (ki hala bu
amaçla kullanılabilir) insanları gelenekselin ötesinde bir düşünmeye teşvik etmekte
kullanılmaktadır. Sosyal yenilik konusunda bir bağlam yaratmak oldukça dinamik bir
süreçtir, beklenmeyen yaratıcı çözümler için insanların günlük rutinlerinden çıkmalarını
beraberinde getirir. Bu sebeple, Gelecek Atölyesi sosyal öğrenme konusunda önemli bir
metodoloji olmayı sürdürecektir.
ALTIN KURALLAR:
• Hiç kimse, bir defada ıdakikadan uzun konuşmamalıdır.
• Herkes programın zamanlamasına uymalıdır; ancak bu yolla Gelecek Atölyesi başarılı
olabilir.
• Herkes konuşma hakkında sahiptir: Herkes konuşmadan önce diğerinin konuşmasını
bitirmesini bekler.
• Bir kişinin ıdakikadan uzun konuşması durumunda, katılımcılar kırmızı kart
gösterebilir.
http://www.demircihem.com/hem _proje/raportr.asp 20.08.2007

Çalışma Raporu Sayfa 6 / 7
• Kartların yazımında bir metot bulunmaktadır:
Okunabilir kartlar altın değerindedir.
Her bir kartta sadece bir fikir olmalı.
Kartlar 3 satırdan uzun olmamalı.
Okunabilir olması için hem büyük hem küçük harflerle yazilmalı.
Fantezi Aşaması Kuralları:
• Kalite değil miktar
• Her fikir istenilen fikirdir
• Ne kadar sıradan değilse o kadar değerli
• Eleştiriler daha sonra
• Seçimleriniz için zaman ve enerji harcayın
• Her fikir hayali olarak canlandırılabilmelidir.
• Görünür başlangıç noktaları yaratın
• Sonuçlar herkese aittir
• Fikirlerle oynayın: birleştirin, istifleyin, çevirin, bozun
• Yeniden doldurma serbest
• Üretilen fikirler bütün gruba aittir.
Proje Dizaynı: Aklınızda bulunsun!
• Hedefler - Projeniz ne yapmaya çalışacak?
• Fizibilite - Bunu yapabilir misiniz?
• Hedef gruplar - Projeniz kime ulaşacak?
• Zaman - Projeniz ne kadar zaman alacak? Projenin her bir parçası ne kadar zaman
alacak?
• Ölçülebilir sonuçlar - Başarılı olup olmadığınızı ne belirleyecek?
• Metodoloji - Hedeflerinize nasıl ulaşacaksınız?
• Değerlendirme mekanizması - İşlerin yolunda gidip gitmediğini nasıl bileceksiniz?
• Bütçe - Ne kadar paraya ihtiyacınız olacak?
• Fonlar - Bütçeyi nasıl karşılayacaksınız? Proje için kim para öder?
Uygulama Aşaması İçin Kurallar:
• Hayali eleştirin - Hayal edeni değil
• Fikirler başlangıç noktalarıdır - Optimize edin
• Sorular yardım etmek amaçlıdır
• Fikirlerin değerlerinin farkına varın
• Fikirlerin optimize edilmesi için yollar düşünün
• "Ben" diye konuşun, "Biz" ya da "Birisi" diye değil
• Söylediklerinizin arkasında durun.
• Herkes eşittir.
• Herkesin fikirleri eleştirme hakkı vardır.
Fonlar İçin
1- Merkezi Finans ve İhale Birimi: http://www.cfcu.gov.tr/
http://www.demircihem.comlhem~roje/raportr.asp 20.08.2007

Çalışma Raporu Sayfa 7 / 7
2- Devlet Planlama Teşkilatı: www.dpt.gov.tr
3- Türkiye'de AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programı Uygulamaları; DPT'ye bağlı:
http://www.dpt.gov.trlbgyu/bgyu.html
4- Ankara Avrupa Birliği Bilgi Merkezi: http://www.abmankara.gov.tr/
5- Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu: http://www.deltur.cec.eu.intl
6- Dürıya Bankası: h11p:llwww.worldbank.org.trl.
7- Avrupa Komisyonu Yapısal Fonları (Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu; Avrupa Sosyal
Fonu; Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu) - İngilizce
http://ec.europa.eu/regional Rolicy/index en.htm
http://ec.europa.eu/regionalpolicy/funds/prord/prord en.htm
8- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü:
http://www.tedgem.gov.tr/
Proje Yazma Teknikleri ve Diğer Konularda Yardımcı Siteler:
1- Sivil Toplum Geliştirme Merkezi: http://www.stgm.org/ (e-kütüphane bölümünde
yararlı kaynaklar bulunmakta)
2- Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi:
http~ Ist.kJ2ilgj.edu. trl
EuropeAid Co-operation Office: http://ec.europa.eu/europeaid/indexen.htm
<![endif]>
Lll Ditlev Nissen, Future Workshop, Renewal Through Play, Utopian Horizons,
h11p:llwww.christiania.org/~ditlev/utoRia/engelsk/futurew.htm (accessed in the 13th of June)
[~] Detailed information on Robert Jungk is available at: htt12:!!~.iJ![l.z.ls.:::bjQljQth~k-,at
(accessed on the 13th of June) and http://www.rightlivelihood.se/reci12/jungk.htm (accessed on
the 13th of June 2004)
ın Heino Apel, The Future Workshop, presented at the International Exoert Meeting on
Theory and Practice of Peace Education, Fedafing (Munich) February 9-11 2004, Deutsehes
Institut fuer Erwachsenenbildung, Maerz 2004, accessible at h1tp_:!lwww.cl~.:
bonn.de/espridldokumente/doc-2004/apeıo4 02.pdf (accessed on 13th of June 2004)
http://www.demircihem.comlhem yroje/raportr.asp 20.08.2007

DEMİRCİ HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak Avrupa Birliği Socrates Genel Eğitim Proğramı,Grundvig 2  öğrenme ortakları projeleri kapsamında hazırladığımız " Future Werkshop For Europe- FWE(Avrupa için gelecek atölyeleri)" başlıklı projemiz Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2005 yılında kabul edilmiştir.DPT Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Proğramları Merkezi(Ulusal Ajans) ile müdürlüğümüz arasında imzalanan Mali Katkı sözleşmesi'nin süresi,01 Ağustos 2005 ile 31 Temmuz 2007 tarihleri arasındadır.Yetişkin eğitimi ile ilgili projemiz başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır.Şuan çiftçilerimizin eğitimleri ilgili iki proje üzerinde çalışılmaktadır..
" Future Werkshop For Europe- FWE(Avrupa için gelecek atölyeleri)"
GELECEK  ATÖLYELERİ

Gelecek atölyeleri sorunları irdeleyerek  çözüm önerilerine ulaşmayı amaçlayan bir metottur.Oldukça demokratik olan bu yöntemin uygulanmasıyla toplumu ilgilendiren tüm konulara makul ve yapıcı çözüm önerileri getirilerek insanların geleceklerinin kendi ellerinde olduğu vurgulanmaktadır. Gelecek Atölyeleri, bir vizyon yaratmak ve bu vizyonun başarılı olabilmesi için gerektiğince sürdürülebilmesini sağlamak amaçlı bir metottur. “İnsanlara alternatif hayat tarzları ve yaşam standartları sağlamaya yardımcı olmak üzere geliştirilmiştir.”İlk başta bu metodun yaratıcısı Robert Jungk (1913 – 1994) sosyal olarak dezavantajlı grupların karar verme süreçlerinde söz söyleyebilmesini amaçlamıştır. 70’li yıllar boyunca Jungk sosyal fantezilere esin kaynağı olmayı amaçladı.
Şu anda, Gelecek Atölyeleri fikri, çok daha geniş bir alana yayılmış durumdadır. Bu konular, dar alanlı toplumsal gelişmelerden geniş ölçekli istişarelere kadar yayılmaktadır. Esas olarak, başarılabilir ütopyalara ulaşmak için gelenekçi olmayan düşünmeyi besleyen bir yöntemdir.
Gelecek Atölyesinin 3 aşaması bulunur
Kritik Aşaması   : Spesifik konu ve problemleri şekillendir, ortaya koy!
Fantezi Aşaması: Yaratıcı ol ve Eğlen! Bir ütopya yarat, geleceğe dair bir resim oluştur.
Uygulama Aşaması: Ortaya koyduğun fikirleri değerlendir, pratik hale getir! Bu aşamada, bir çözüm bulunduğu takdirde bir aktivite planı taslak halde oluşturulur, grup sürekli atölyeler denilen toplantılar aracılığı ile bulunan çözüm yolundaki gelişmeleri izler.
" Future Werkshop For Europe- FWE(Avrupa için gelecek atölyeleri)"
GELECEK  ATÖLYELERİ

Günümüzde, Gelecek Atölyeleri aktif vatandaşlık anlayışını geliştirmekten ziyade (ki hala bu amaçla kullanılabilir) insanları gelenekselin ötesinde bir düşünmeye teşvik etmekte kullanılmaktadır. Sosyal yenilik  konusunda bir bağlam yaratmak oldukça dinamik bir süreçtir, beklenmeyen yaratıcı çözümler için insanların günlük rutinlerinden çıkmalarını beraberinde getirir. Bu sebeple, Gelecek Atölyesi sosyal öğrenme konusunda önemli bir metodoloji olmayı sürdürecektir.
" Future Werkshop For Europe- FWE(Avrupa için gelecek atölyeleri)"
GELECEK  ATÖLYELERİ
::::: ALTIN KURALLAR :::::

 Hiç kimse, bir defada 1 dakikadan uzun konuşmamalıdır.
Herkes programın zamanlamasına uymalıdır; ancak bu yolla Gelecek
Atölyesi başarılı olabilir. 
Herkes konuşma hakkında sahiptir: Herkes konuşmadan önce diğerinin konuşmasını bitirmesini bekler.
Bir kişinin 1 dakikadan uzun konuşması durumunda, katılımcılar kırmızı kart gösterebilir. 
Kartların yazımında bir metot bulunmaktadır:
Okunabilir kartlar altın değerindedir.
 Her bir kartta sadece bir fikir olmalı.
Kartlar 3 satırdan uzun olmamalı.
Okunabilir olması için hem büyük hem küçük harflerle yazılmalı.
" Future Werkshop For Europe- FWE(Avrupa için gelecek atölyeleri)"
GELECEK  ATÖLYELERİ
::::: FANTEZİ AŞAMASI  KURALLARI :::::
(HAYEL VE ÜTOPYA)

Kalite değil miktar
Her fikir istenilen fikirdir
Ne kadar sıradan değilse o kadar değerli
Eleştiriler daha sonra
Seçimleriniz için zaman ve enerji harcayın
Her fikir hayali olarak canlandırılabilmelidir.
Görünür başlangıç noktaları yaratın
Sonuçlar herkese aittir
Fikirlerle oynayın: birleştirin, istifleyin, çevirin, bozun
Yeniden doldurma serbest
Üretilen fikirler bütün gruba aittir.
" Future Werkshop For Europe- FWE(Avrupa için gelecek atölyeleri)"
GELECEK  ATÖLYELERİ
::::: PROJE DİZAYNI :::::
(AKLINIZDA BULUNSUN !)
Hedefler -  Projeniz ne yapmaya çalışacak?
Fizibilite – Bunu yapabilir misiniz?
Hedef gruplar – Projeniz kime ulaşacak?
Zaman – Projeniz ne kadar zaman alacak? Projenin her bir parçası ne kadar zaman alacak?
Ölçülebilir sonuçlar - Başarılı olup olmadığınızı ne belirleyecek?
Metodoloji – Hedeflerinize nasıl ulaşacaksınız?
Değerlendirme mekanizması – İşlerin yolunda gidip gitmediğini nasıl bileceksiniz?
Bütçe – Ne kadar paraya ihtiyacınız olacak?
Fonlar – Bütçeyi nasıl karşılayacaksınız? Proje için kim para öder?
" Future Werkshop For Europe- FWE(Avrupa için gelecek atölyeleri)"
GELECEK  ATÖLYELERİ
::::: UYGULAMA AŞAMASI İÇİN KURALLAR :::::

Hayali eleştirin – Hayal edeni değil
Fikirler başlangıç noktalarıdır – Optimize edin
Sorular yardım etmek amaçlıdır
Fikirlerin değerlerinin farkına varın
Fikirlerin optimize edilmesi için yollar düşünün
“Ben” diye konuşun, “Biz” ya da “Birisi” diye değil
Söylediklerinizin arkasında durun.
Herkes eşittir.
Herkesin fikirleri eleştirme hakkı vardır.
PROJE SAHİBİ   : BULGARİSTAN


                                PROJE ORTAKLARI
- TÜRKİYE
-ALMANYA
- HOLLANDA
                

            PROJEYE ORTAK OLUP DAHA SONRA AYRILAN ÜLKELER
- İNGİLTERE
-POLONYA
-G.KIBRIS RUM KESİMİ
PROJEDE HAREKETLİLİK
] 20-23 Ekim 2005 tarihinde Bulgaristan/Sofya’da yapılan tanışma ve proje geliştirme toplantısı yapıldı.
] 11-14 Mayıs 2006 tarihinde Almanya/Passau da yapılan ortaklar toplantısında üç ayrı konuda geniş katılımlı workshop
Çalışmaları yapılmış ve proje konusu olan istişare yöntemi
bütün boyutlarıyla uygulanmıştır.Bu konular:
1- “Mesleki Eğitimle Kırsal Kesimlerin Gelişmeleri”
2-“Avrupa da sınırların kaldırılmasının sonucunda artan işçi göçlerini  hareketlerinin sakıncalarını azaltma”
3-“Avrupaya entegrasyonda aktif vatandaşlık”
] 22-25 Haziran 2006 Türkiye\Manisa proje konusu olan metodun işlerliği ve uygulanabilirliği ile ilgili  teknik görüş alışveriş ve düzeltmeler yapılmıştır.
] 26-29 Mart 2007 Hollanda\Baarn ulusal workshopların raporları ve proje süreci irdelendi ve belgeleme çalışması yapıldı
] 28 Haziran 1 Temmuz 2007 Almanya\Munih dokümanlarToplanarak proje son haline getirildi

Ulusal bazda değişik ülkelerde yapılan çalışmalar kısaca şöyle özetlenebilir.
] 1-3 Aralık 2006 da Bulgaristan/Pomorie de Bulgar Eğitim Derneğinin düzenlediği ”Bulgar eğitim sisteminde
Demokrasi geleneğinin geliştirilmesi ”konulu eğitimciler paneli
] 14 Mart 2007 tarihinde Hollanda/Driebergen de yapılan”Hollandanın kırsal alanlarında yaşam ve çalışma koşullarının geleceği”
Konulu çiftçiler ve hayvan üreticileriyle  ortaklaşa yapılan çalışma
] 28 Mart 2007 tarihinde ise yine aynı yerde kimsesiz  sokak gençleriyle yapılan “Hayatımızdaki olası değişiklikler” konulu çalışma
] 27-Mayıs 2007 tarihinde Almanya /Münihte yapılan proje oturumlarını yönetecek moderatorlerin hazırlık çalışmaları yapıldı.
] 19-20 Mayıs 2007 tarihinde Hollanda /Driebergen de “göçmen kadınlarla yapılan”göçmen kadınların aktif vatandaşlığa katılmaları konulu çalışma
] 7-8 Haziran 2007 tarihinde Bulgaristan/Sevlievo da yapılan “Sevlievo Avrupa Aktif vatandaşlığı” konulu çalışma
] 9-10 Haziran 2007 de Hollanda/Noortvijkerhout yapılan “Yeni öğretim Yöntemleri”konulu çalışma
] 18-20 Temmuz 2007 tarihinde Bulgaristan/Sofya da yapılan “Çingene gençlerinin yetiştirilmesi ve istihdamları konulu çalışmalar
Proje ortaklarının kendi ülkelerinde yaptıkları çalışmalardır.
PROJENİN DEMİRCİ HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇALIŞMA VE TOPLANTILARI
Proje ortağı olarak Demirci Halk Eğitimi Merkezinin gerçekleştirdiği ilk  çalışma 21.Haziran 2006 da yapılan “Demircinin Sorunları ve geleceğin Demircisi “konulu  workshop olup Moderator olarak Abdullah Çövüt projenin tanıtılmasını sağlamış
 Proje tüm safhalarıyla uygulanmıştır.Çalışma sonunda  görev dağılımı yapılan gruplar

Demircinin gelişmesinin önünü tıkayan bürokrasi hantallığının   giderilmesiyle ilgili bürokratlarla yakın temasın sıkılaştırılmasına  ve olası kaynakların  araştırılmasına karar verildi
PROJENİN DEMİRCİ HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇALIŞMA VE TOPLANTILARI
(DEMIRCI’DEKI MEYVECILIK VE HAYVAN ÜRETİCİLERİN SORUNLARI VE
ÇÖZÜM YOLLARI )
18 0cak 2007 de Demirci deki çiftçi ve hayvancıların sorunlarına yönelik çalışma,  geniş bir katılımla yapıldı. 18.01.2007 tarihinde Demirci Halk Egitimi Merkezi Müdürlügü Konferans Salonunda, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yürütülmekte  olan AB Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi çerçevesinde  Moderator Ali GÜLÜM yönetiminde yapılan çalısmaya İlçemiz Kaymakamı Kamil KICIROGLU, Belediye Başkanı Mithat ERSAHIN, Ilçe Tarım Müdürü M. Akif SENYÜREK, Halk Egitimi Merkezi Müdürü A. Kazım AYSAN ve proje çalışanları, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Ismail PARLAK ve ilçemiz merkez ve köylerindeki yaklasık 45 çiftçinin katılımı ile yapıldı.
" Future Werkshop For Europe- FWE(Avrupa için gelecek atölyeleri)"
(DEMIRCI’DEKI MEYVECILIK VE HAYVAN ÜRETİCİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI )
Giriş:
Programın başında Demirci Halk Eğitim Müdürü Sayın Ahmet Aysan’ın yaptığı kısa konuşma ile çalışmaya başlanmıştır.
Bu konuşmanın devamında kolaylaştırıcı Ali Gülüm, programın üzerinden gitmiş, Gelecek Atölyelerini tanıtmış ve aşamaları hakkında bilgi vermiştir. Katılımcılara Gelecek Atölyelerini kısaca tanıtan Türkçe doküman dağıtılmıştır ve bu yöntemlere başarıya ulaşan projelerden örnekler verilmiştir.
Grubun motive edilmesi, aynı zamanda olası gruplaşmaları engellemek için tanışma bölümünde küçük bir buz kırıcı aktivite ile katılımcıların yer değiştirmesi sağlanmış, daha sıcak bir ortam yaratılmıştır.
" Future Werkshop For Europe- FWE(Avrupa için gelecek atölyeleri)"
(DEMIRCI’DEKI MEYVECILIK VE HAYVAN ÜRETİCİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI )
KRİTİK AŞAMASI:
Bu aşamada yapılacakların detaylı izahından sonra tüm katılımcılardan meyvecilik ve hayvancılık konularında yaşadıkları sorunları A4 kağıtlara yazmaları, arkasından bunları diğer katılımcılarla paylaşmaları istenmiştir.
Derlenen sorunlar panolara asılmış, ortaya çıkan sorunların belli gruplarda yoğunlaştığı görülmüştür. Oluşan gruplar ve bu gruplar içinde dile getirilen sorunlardan bazıları şu şekildedir:
Teknik Bilgi Eksikliği:
Küçük işletmelerin modernizasyonu sağlanamıyor
Toprak analizi yapılamıyor
Bilinçli üretim yapılamıyor
 Kalitenin Geliştirilememesi:
Yemde kalite ve standart sağlanamıyor
Kalitesiz süt üretiliyor
Eğitim ve uygulama eksik
Girdi Maliyetlerinin Yüksekliği:
Maliyet karı geçiyor
Yem fiyatları yüksek
Gübre fiyatları yüksek
Pazarlama:
Ulaşım sorunu var
Ürünler markalaşamıyor
Alternatif ürün geliştirilemiyor
Pazarlamada alternatifler az
" Future Werkshop For Europe- FWE(Avrupa için gelecek atölyeleri)"
(DEMIRCI’DEKI MEYVECILIK VE HAYVAN ÜRETİCİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI )
İDEALLEŞTİRME AŞAMASI:
Bu aşamanın başlangıcında ilk bölümde ortaya konulan sorunlar etrafında konuşulmuş ve fikir birliği ile yukarıda örnek verilen başlıklar altında 4 çalışma grubu kurulmuştur.
İlk olarak bu gruplardan birinci bölümde ortaya koydukları sorunları pozitif bir halde yeniden ifade ederek bir amaç haline getirmeleri istenmiştir.
Bunun ardından gruplardan beyin fırtınası yaparak bu amaçlar etrafında fikirler geliştirmeleri, ütopyalar yaratmaları istenmiştir.
Aşamanın sonunda ortaya çıkan yaratıcı ütopyalardan bazıları şu şekildedir:
_ Demirci’de küçük bir havaalanı inşa edilmesi
_ Çiftliklerin AB standartlarına yükseltilmesi
_ Meyve sağlık ocakları kurulması
_ Tarım ilaçlamalarının azalması ve ortadan kalkması
_ Meyve tadında süt üretilmesi
_ Modernleştirilmiş ahırlar yapılması
_ Yetiştiricilerin eğitilmesi
_ Mavi süt üretilmesi
_ Yöreye uygun otların ekilmesi, maliyetlerin düşürülmesi
_ Lokal üretim çiftliklerinin kurulması
_ Tarım TV kurulması
_ Miras yoluyla toprağın çok küçük parçalara ayrılmasının engellenmesi
_ İhracatın doğrudan yapılması
_ Alternatif ürün olarak Badem ve Zeytin üretilmesi
_ Kiraz hasat döneminde uluslar arası festival yapılması
_ İnternette site kurulması
" Future Werkshop For Europe- FWE(Avrupa için gelecek atölyeleri)"
(DEMIRCI’DEKI MEYVECILIK VE HAYVAN ÜRETİCİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI )
UYGULAMA AŞAMASI
İki bölümde uygulanan bu aşamanın ilk bölümünde, katılımcılardan ürettikleri ütopyaları eleştirmeleri, belli kriterler çerçevesinde (uygulanabilirlik, zaman, maliyet, pratiklik vs.) elemeleri istenmiştir. Ardından uygulanabilir buldukları fikirleri geliştirerek taslak bir proje formatına getirmeleri istenmiştir.
Bu aşamanın sonucunda, gruplar bir veya iki proje fikri ile ortaya çıkmışlar ve bunu diğer katılımcılarla paylaşmışlardır. Ortaya çıkan projelerden dördü şu şekildedir: 
" Future Werkshop For Europe- FWE(Avrupa için gelecek atölyeleri)"
(DEMİRCİ’DEKİ MEYVECİLİK VE HAYVAN ÜRETİCİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI )
Tohumluk Temin Projesi
Hedef: Ucuz, kaliteli, ihtiyacı karşılayacak kadar tohum temin edilmesi
Fizibilite – Çiftçilerin katkısıyla yapılabilir.
Hedef gruplar – Hayvan yetiştiricileri. 
Zaman – Ocak / Haziran ayları arasında 
Ölçülebilir sonuçlar – Ucuz ve kaliteli yem üretimi 
Metodoloji – Tohumluk getirilip bunun üretilmesi ve slayt yapılması. 
Değerlendirme mekanizması – Hayvanlardaki süt verimi ve kilo artışı ile               değerlendirilmesi.  
Bütçe – 550 – 600.000 YTL 
Fonlar –  % 20 çiftçiler, % 80 devlet ve diğer fonlarla karşılanması
amızlık ve Süt Üreticilerinin Birliğinin Kurulması Projesi
 Hedef: Damızlık İnek Yetiştiricisi ve Süt üreticilerinin örgütlenmesini sağlama
 Fizibilite -Çiftçilerin ve İlçe Tarım Müdürlüğünün katkısıyla yapılabilir. 
Hedef gruplar – Hayvan yetiştiricileri ve süt üreticileri
 Zaman – 2007 yılı Yaz Dönemi 
Ölçülebilir sonuçlar – Ucuz damızlık temini ve kaliteli süt üretimi 
Metodoloji – Damızlık ineklerin getirilerek süt üreticilerine dağıtımı ve eğitimi 
Değerlendirme mekanizması – Hayvanlardaki süt verimi ve kilo artışı gözlenmesi
 Bütçe –1.500.000YTL – 2.000.000 YTL 
Fonlar –  % 10 çiftçiler, % 90 devlet ve diğer fonlarla karşılanması
" Future Werkshop For Europe- FWE(Avrupa için gelecek atölyeleri)"
(DEMİRCİ’DEKİ MEYVECİLİK VE HAYVAN ÜRETİCİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI )

Doğadaki Çitlembik Ağaçlarına Antep Fıstığı Aşılama ve Aşıcı Yetiştirme Projesi
 Hedef: Doğadaki 100 bin Çitlembik ağaçlarının aşılanarak Antep fıstığına dönüştürülmesi için aşıcı yetiştirilmesi
 Fizibilite –Ziraat Odası,Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğünün katkısıyla yapılabilir. 
Hedef gruplar – Kırsal kesimdeki tarımla uğraşan çiftçiler
 Zaman – 2007-2008 yılı bahar dönemi 
Ölçülebilir sonuçlar – Antep fıstığının üretim alanının genişletilmesi
 Metodoloji – Çiftçilere çitlembik ağaçlarını aşılama eğitiminin uygulamalı olarak verilmesi 
Değerlendirme mekanizması – Çitlembik ağaçlarına yapılan aşının tutma oranın belirlenmesi
 Bütçe –40.000YTL – 50.000 YTL 
Fonlar –  % 30 çiftçiler, % 70 devlet ve diğer fonlarla karşılanması
" Future Werkshop For Europe- FWE(Avrupa için gelecek atölyeleri)"
(DEMİRCİ’DEKİ MEYVECİLİK VE HAYVAN ÜRETİCİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI )
Napolyon Cinsi Kiraz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi
 Hedef: 10 bin ton kiraz üretimini sağlamak
 Fizibilite –Kaymakamlık,SYDF Vakfı,Ziraat Odası,Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğünün katkısıyla yapılabilir. 
Hedef gruplar – Kiraz üreticisi çiftçiler
 Zaman – 6 yıl
 Ölçülebilir sonuçlar – 30-32 Kalibre kiraz üretimi
 Metodoloji – Çiftçilere Kiraz fidanlarının dağıtımı,bahçe düzeni ve ilaçlama,budama,gübreleme,hasat etme,damla sulama,ambalajlama eğitiminin uygulamalı olarak verilmesi 
Değerlendirme mekanizması – Yıllık kiraz üretim miktarının periyodik olarak takip edilmesi
 Bütçe –150.000YTL – 200.000 YTL 
Fonlar –  % 20 çiftçiler, % 80 devlet ve diğer fonlarla karşılanması
" Future Werkshop For Europe- FWE(Avrupa için gelecek atölyeleri)"
(DEMİRCİ’DEKİ MEYVECİLİK VE HAYVAN ÜRETİCİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI )
::::::ÇIKTILAR::::::
1-) Mısır ekim alanları genişletilerek Slaj yapımı yaygınlaştırıldı.
2-) Damızlık Birliği kuruldu.600 çiftçiye 5 yıl vadeli 1200 inek dağıtıldı.
3-) Süt üreticileri birliği kuruldu.20 Köyde süt soğutma tankı kuruldu.
4-) 80 bin çitlembik ağacına aşı yapıldı.
5-) 20 profesyonel aşıcı yetiştirildi.Yüzlerce çiftçiye aşılama ve budama eğitimi verildi.
6-) Kiraz üreticileri  birliği kuruldu.
7-) 750 bin kiraz fidanı dağıtıldı.
" Future Werkshop For Europe- FWE(Avrupa için gelecek atölyeleri)"
HALI DOKUYAN KADINLARIN SORUNLARI KONULU WORKSHOP ÇALISMASI
18-Mayıs 2007 tarihinde 87 halı dokuyucusu bayanın katılımıyla gerçekleşti.
" Future Werkshop For Europe- FWE(Avrupa için gelecek atölyeleri)"
HALI DOKUYAN KADINLARIN SORUNLARI KONULU WORKSHOP ÇALISMASI
:::::KRİTİK AŞAMASI:::::
Katılımcılara kendilerine verilen kartlara sorunlarını yazmaları söylendi. Serbest olarak ifade edilen tüm eleştiri ve sorunlar panoya asılarak guruplandırıldı.  Bu bağlamda sorunlar aşağıdaki şekilde sıralandı.
-         Dokudukları halılara marka verilmemesi
-         Demircinin eşsiz geleneksel motiflerini yansıtan halıların tanıtılamaması
-         Mesleki eğitimin yetersizliği
-         Ucuz çin halılarının ithalinin oluşturduğu tehdit
-         Ucuz makine halıları
-         Sigortanın olmayışı
-         Kusursuz halı dokuyanların ödüllendirilmemiş olması
-         İstenmeyen çalışma şartları ve saatleri
-         Ücret yetersizliği
-         Kusursuz halı çıkartmak için daha iyi halı tezgahlarının gerekmesi
-         Kendilerine sahip çıkacak birlik yada derneğin olmayışı
" Future Werkshop For Europe- FWE(Avrupa için gelecek atölyeleri)"
HALI DOKUYAN KADINLARIN SORUNLARI KONULU WORKSHOP ÇALISMASI
:::::İDEALLEŞTİRME(HAYAL) SAFHASI:::::
Katılımcılara hayal safhasının kuralları anlatıldı ve üç gruba ayrıldılar.Gruplara problemleri bu defa sözlü olarak telaffuz etmeleri istendi ve diğer katılımcılarla  paylaşmaları istendi.
Bundan sonra grupların kendi ararlında en mükemmel durumları hayelleri betimleyerek fikirler üretmesine geçildi.
Bu fikirler şu şekilde sıralandı;
-         Merkezi ısıtma sistemli,ferah,kreşi olan ,ulaşım servisi olan işyerleri,
-         Daha iyi ücret ve artışları,
-         Atölye içi ve dışında etkinlikler,
-         “Demirci” markalı el halılarının ihracı,
-         Beklentilerini karşılayacak bir birliğin kurulması
" Future Werkshop For Europe- FWE(Avrupa için gelecek atölyeleri)"
HALI DOKUYAN KADINLARIN
SORUNLARI KONULU WORKSHOP ÇALISMASI
:::::UYGULAMA (GERÇEKLEŞTİRME) SAFHASI:::::
Öncelikle katılımcılara fikirleri ve çözüm yollarını zaman,maliyet,uygulanabilirlik ve yerel şartlar açısından değerlendirmeleri istendi.
Guruplar bir proje taslağı oluşturmaya başladı. Sonunda guruplar sorunlarının çözümü ve beklentilerinin karşılanması için bir dernek kurmanın en iyi fikir olduğuna karar verdiler.
PROJE                                   : DEMİRCİ HALI DOKUYANLAR DERNEĞİ
HEDEF                                   : Daha iyi ve modern şartlarda çalışma şartları.
FİZİBİLİTE                             : Diğer derneklerin desteği ve halı dokuyan kadınların katılımları.
HEDEF KİTLE                          : Demircili halı dokuyan kadınlar.
ZAMANLAMA                           : Temmuz-Ekim ayları arası 2007.
ÖLÇÜLEBİLİR SONUÇLAR         : Mevcut çalışma şartlarındaki değişim.
YÖNTEM                                 : Benzer kuruluş ve dernek ziyaretleri ve hukuki danışmanlık olarak mali  destek sağlayabilecek fon ve kredileri araştırarak.
DEĞELENDİRME MEKANİZMAS I :Şu andaki düzeyde gelecekteki arzulanan düzeyi kararlaştırarak.
BÜTÇE                                     : 400,00 – 500,00 YTL
FON                                         : %20’si halı dokuyuculardan %80’ni diğer fonlar aracılığıyla karşılanacak.
Oturumdan sonra katılımcılar çalışmanın değişik açılardan değerlendirmesini yaptılar.
Birinci grup İzmir’deki benzer bir kuruluşa gezi düzenleyecek.
İkinci grup Haziran’daki toplantıya kadar konuyla ilgili hukuki düzenleme ve formaliteleri öğrenip gerekli adımları atacak
" Future Werkshop For Europe- FWE(Avrupa için gelecek atölyeleri)"
HALI DOKUYAN KADINLARIN SORUNLARI KONULU WORKSHOP ÇALISMASI
:::::ÇIKTILAR:::::
1-) 4 adet Halı Atölyesi kuruldu.
2-) Kusursuz halı dokuyanlar ödüllendirildi.
3-) Halı dokuyucu ücretleri artırıldı.
4-) Halk Eğitimi Merkezi Halı Atölyesinde üretilen uşak türü el halısı 2007 yılında Amerikanın atlanta şehrinde yapılan Halı Fuarında dünyanın en özel halısı seçildi.


 

 

 

Anasayfaya git